Ptah-Sokar-Osiris

Ptah-Sokar-Osiris

au nom d'un défunt

Ptah-Sokar-Osiris

au nom d'un défunt

Ptah-Sokar-Osiris

au nom d'un défunt

Ptah-Sokar-Osiris

au nom d'une défunte, danseuse-jongleuse

Ptah-Sokar-Osiris

au nom d'un défunt